HERE'S HOW YOU CAN GET IN TOUCH

 

THE DUST HEADQUARTER

ul. Podwale 7
50-043 Wrocław

 

+48 503 740 261
office@thedust.pl


BORN TO CREATE
LIVE TO PLAY
DREAM TO ACHIEVE

Visit our Facebook Page


The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Kazimierza Wilekiego 1, 50-077 Wrocław.
Wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000672621,
o kapitale zakładowym w wysokości 135.000,00 zł, w całości opłaconym; NIP: 899 275 36 16