Publiczna oferta akcji serii C i B spółki The Dust S.A.

WARUNKI OFERTY
TYP AKCJI akcje na okaziciela serii B i C
ILOŚĆ AKCJI OFEROWANYCH – akcje nowej emisji (akcje serii C): 145.000 sztuk
– akcje sprzedawane (akcje serii B): 75.000 sztuk
CENA MAKSYMALNA  12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100) za jedną Akcję.
CENA EMISYJNA publikacja: 30 sierpnia 2017 r.
MINIMALNY ZAPIS 100 sztuk
RYNEK NOTOWAŃ zamiarem Emitenta jest wprowadzenie akcji do obrotu na rynek NewConnect

Harmonogram oferty

PUBLIKACJA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO 8 sierpnia 2017 r.
PUBLIKACJA CENY MAKSYMALNEJ 22 sierpnia 2017 r.
PRZYJMOWANIE ZAPISÓW I WPŁAT W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDULANYCH 22-29 sierpnia 2017 r.
BUDOWANIE KSIĘGI POPYTU 22-30 sierpnia 2017 r. (do godz. 17:00)
PUBLIKACJA CENY EMISYJNEJ 30 sierpnia 2017 r.
PRZYJMOWANIE ZAPISÓW I WPŁAT W TRANSZY DUŻYCH INWESTORÓW 31 sierpnia – 1 września 2017 r.
PRZYDZIAŁ AKCJI do 8 września 2017 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz zapisu

Informacje o Spółce

Memorandum Informacyjne

Aneks nr.1 Memorandum Informacyjne

Aneks nr.2 Memorandum Informacyjne

Sprawozdanie finansowe za 2016 r.

Prezentacja Spółki

Informacja o cenie emisyjnej

Komunikat w sprawie przydziału akcji oferowanych w ramach oferty publicznej

KONTAKT Z POLSKIM DOMEM MAKLERSKIM S.A.:
W razie pytań prosimy o kontakt w godz. 9:00 – 17:00 pod nr tel. 22 629 27 12 lub kontakt@polskidm.com.pl

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie akcji serii B i C jest memorandum informacyjne akcji serii B i C dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: www.thedust.pl oraz na stronie internetowej Oferującego: www.polskidm.com.pl.